Základní škola a Mateřská škola Stonařov

Základní škola Stonařov

Naše škola

Základní škola Stonařov
Úplný název Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace Adresa Stonařov 242, 588 33 Zřizovatel Městys Stonařov Telefon – ZŠ 567 319 321 Telefon – MŠ 732 209 815 Telefon – ŠJ 567 319 318 E-mail zdenek.zdrazil@zsstonarov.cz Datová schránka xq7mhtu IČO 75020840

Základní školu a Mateřskou školu Stonařov tvoří základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Je příspěvkovou organizací zřizovanou Městysem Stonařov. Ředitelem školy je od roku 1992 Mgr. Zdeněk Zdražil. Škola je plně organizovaná, má devět tříd, vždy po jedné v každém postupném ročníku.

Poradními orgány ředitele jsou pedagogická rada tvořená pedagogickým sborem, školská rada zřízená na základě usnesení zastupitelstva městyse Stonařov a Spolek rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov, jehož statutárním orgánem je tříčlenný výbor – Marie Zvěřinová, Marcela ZvěřinováJitka Smolíková.

Školská rada v období 2021 – 2023 funguje v tomto složení: zástupci zřizovatele jsou Jaroslav Rod (předseda ŠR) a Mgr. Ivan Šulc, zástupci školy Mgr. Zuzana Šimková a Naďa Hejlová, zástupci rodičů Ing. Zuzana Kušíková a Pavel Zvěřina.

Ve školním roce 2022/23 navštěvovalo školu 172 žáků (údaj ze statistického výkazu k 30. 9. 2022) ze 13 obcí (86 chlapců a 86 dívek). V průběhu roku došlo k drobným změnám v důsledku stěhování. Místních žáků bylo 105, z okolí měly největší zastoupení Pavlov (17), Dlouhá Brtnice (15) a Hladov (8). V prvních dvou jmenovaných obcích dále fungují malotřídní školy, které se snaží postupně rozšiřovat počet ročníků. Z těchto škol k nám docházejí žáci zpravidla na 2. stupeň, ale leckdy i dříve. Průměrná naplněnost tříd je 19 žáků na třídu. Školní družinu navštěvovalo 34 dětí.

Hlavní budova školy je v provozu 32 let a již 4 roky je plně zrekonstruovaná. Ekonomický profit v oblasti úspory energií je zřejmý. Umístěním závěsných plynových kotlů přímo do hlavní budovy se zásadně zvýšila efektivita vytápění, k čemuž přispívá i nová izolace střechy a nová okna.

Čtvrtým rokem využíváme novou přírodní zahradu s venkovní učebnou a outdoorovým hřištěm, kterou dále vylepšujeme jednak z vlastních zdrojů, ale také za pomoci podávaných projektů. Naším cílem je poskytnout tyto prostory i širší veřejnosti a přivést různé části populace (seniory, matky s dětmi) ke spolupráci na společných aktivitách.

Velká spokojenost dále panuje s využitím nové sportovní haly, která je v provozu už druhým rokem a plně uspokojuje sportovní potřeby školy, školních kroužků, zájmových organizací i veřejnosti. Výrazně jsme rozšířili škálu realizovaných sportů a celkové sportování v městysi dostalo nový rozměr, k čemuž přispívá i kvalitní sportovní vybavení.

Škola se nadále profiluje rozsáhlou projektovou činností, kterou jsme z velké části vrátili zpět do prezenční formy (v covidové době jsme se hodně zaměřovali na on‑line realizace). Důkazem zmíněné profilace je náš školní web, který zachycuje roční genezi projektové činnosti, včetně její historie. K realizaci našich cílů je dále nutné neustále zdokonalovat naše IT vybavení, což se nám daří.

Formou školních kroužků dále nabízíme řadu aktivit, které se stále těší velkému zájmu dětí. Vrátili jsme se také ke všem tradičním akcím pro veřejnost, počínaje školní vánoční akademií nebo třeba projektem pro rodiče s dětmi.

Letos jsme také završili 15 let naší kontinuální účasti v evropských projektech. Neprodleně po finalizaci projektu Šablony ZŠ Stonařov II jsme v září 2021 zahájili Šablony ZŠ Stonařov III se zaměřením na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na projektové dny ve škole s odborníkem z praxe, projektové dny mimo školu a na školní kluby pro žáky, konktrétně klub čtenářský a klub deskových her. Projekt se nám podařilo letos v červenci finalizovat, čekáme jen na schválení orgány MŠMT.

Na jaře 2023 jsme však již podali projekt nový, nazvaný Šablony Jana Amose Komenského, v jehož rámci bude po další dva roky předmětem našeho hlavního zájmu inovativní vzdělávání žáků ZŠ, a to opět formou projektové činnosti, ale také třeba za pomoci tandemové výuky a dalších moderních výukových trendů.

Nadále jsme také součástí projektu MAP III, zaměřeného na rozvoj škol na Jihlavsku, do nějž jsme spolu se zřizovatelem přichystali řadu projektů zaměřených především na modernizaci učeben a vnitřních prostor základní školy.

Jelikož jsme byli loni úspěšní i v realizaci krajského projektu Ekologická výchova, chtěli jsme využít krajských peněz i letos, a to na informační a komunikační technologie, konkrétně na novu celoškolní Wi‑Fi síť. Tento projekt však letos bohužel nevyšel, proto se budeme snažit řešit danou problematiku jinými cestami.

Nadále se každoročně účastníme projektů KÚ Vysočina a Státního zdravotního ústavu „První pomoc do škol“ pro žáky 8. ročníku a „Prevence dětských úrazů“ pro žáky 3. ročníku.

Systém volitelných předmětů jsme v letošním roce ponechali beze změn, ale změny nás čekají v inovaci školního vzdělávacího programu a zařazení nové informatiky na první a postupně i na druhý stupeň. Na této inovaci již pracujeme a bude zahájena se začátkem školního roku 2023/24.

Mapa